TO KLIENT DECYDUJE, KOMU ZAPŁACIĆ

"Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 98 (1496)
2006-05-23

To klient decyduje, komu zapłacić

Generalnie rzecz biorąc prowizja brokerska należy się brokerowi, który zostaje wskazany przez klienta w stosownym dokumencie jako jego pełnomocnik z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. - twierdzi Agnieszka Żołędziowska, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w AIG.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia mogą być wszelkie czynności związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia brokerskiego mogą być także czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie reasekuracji, o ile broker posiada stosowne zezwolenia na wykonywanie działalności w tym zakresie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, a także powszechnie przyjętym zwyczajem, wynagrodzenie prowizyjne należy się brokerowi za tzw. "czynności brokerskie", polegające nie tylko na zawarciu umowy ubezpieczenia, ale także wykonywaniu czynności przygotowawczych do jej zawarcia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umowy.

Prowizja brokerska należy się brokerowi, który zostaje wskazany przez klienta w stosownym dokumencie jako jego pełnomocnik z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.


Sądzę, że mogą istnieć wyjątki od tej reguły, które polegają na tym, że wypłata prowizji następuje wyłącznie z tytułu zawarcia kontraktu ubezpieczeniowego i nie jest uzależniona od późniejszej jego obsługi czy administracji przez brokera. Generalnie podstawą do wypłaty jest jednak składka zaksięgowana na koncie zakładu ubezpieczeń z tytułu danej umowy ubezpieczenia zawartej przez brokera zgodnie z pełnomocnictwem podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

Generalnie rzecz biorąc uważam, że prowizja brokerska należy się brokerowi, który zostaje wskazany przez klienta w stosownym dokumencie jako jego pełnomocnik z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności przygotowawczych świadczonych na rzecz zakładu ubezpieczeń, o ile nie odbywa się to w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, nie może być podstawą do wypłaty prowizji brokerskiej. Moim zdaniem broker, który bierze udział w przygotowaniu danego programu ubezpieczeniowego (o ile program ten nie zostanie uplasowany na wniosek klienta, który upełnomocnił brokera do podjęcia określonych czynności) nie powinien liczyć na prowizję.

Jeżeli broker wykonuje jakiekolwiek czynności przygotowawcze zmierzające do zawarcia umowy ubezpieczenia bez pełnomocnictwa poszukującego ochrony lub na zlecenie zakładu ubezpieczeń - w pewien sposób zaczyna wykonywać czynności agencyjne.

Wielokrotne pełnomocnictwa dotyczące tych samych czynności udzielane przez ubezpieczających różnym podmiotom to sytuacja nagminna na polskim rynku.


W sytuacji, kiedy broker nie uczestniczył w przygotowaniu programu, ale pośredniczył przy zawarciu umowy ubezpieczenia również należy mu się kurtaż, o ile posiada stosowne pełnomocnictwo klienta (nawet, jeśli wydaje się to niesprawiedliwe). Natomiast to, czy broker, który nie uczestniczył ani w przygotowaniu programu, ani nie pośredniczyli przy zawarciu umowy, ale obsługuje polisę, otrzymuje prowizje w pewien sposób zależy od decyzji klienta oraz sposobu, w jaki skonstruowane jest pełnomocnictwo takiego brokera (lub pełnomocnictwa innych brokerów, którzy biorą udział w przygotowywaniu danego programu). Niestety wielokrotne pełnomocnictwa dotyczące tych samych czynności udzielane przez ubezpieczających różnym podmiotom to sytuacja nagminna na polskim rynku i także dość frustrująca dla zakładów ubezpieczeń.

Sytuacje, kiedy w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, pełnomocnictwo brokera wygasa, są bardzo skomplikowane i niezręczne dla zakładu ubezpieczeń. Zwykle także, bez względu na wysokość prowizji, budzą ogromne emocje. Generalnie uważam, że najlepszym (najsprawiedliwszym) rozwiązaniem w takim przypadku byłby podział prowizji pomiędzy brokera, którego pełnomocnictwo wygasa i tego, który przejmuje kontrakt do obsługi. Prowizja powinna zostać rozliczona "pro rata" (lub inny sposób uzgodniony pomiędzy obydwoma brokerami). Niestety, często musi się to wiązać z koniecznością częściowego zwrotu zainkasowanej prowizji przez brokera, któremu wypowiedziano pełnomocnictwo. Zwykle broker ten protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu. Znacznie mniej skomplikowany (chociaż także wcale nie łatwy...) jest przypadek, w którym składka jest płacona w ratach, a prowizja zostaje wypłacona w momencie zaksięgowania kolejnej raty. Wówczas można założyć, że od pewnego momentu za obsługę danego kontraktu odpowiedzialny jest kolejny broker i jemu także wypłacany będzie kurtaż.

Zakład ubezpieczeń nie może ponosić konsekwencji finansowych decyzji swoich klientów dotyczących zmian pełnomocnictwa brokerskiego.


Jeżeli jednak z jakiś powodów, klient (właściciel polisy/ ubezpieczający) w inny sposób określi wykonawcę kontraktu i beneficjenta prowizji z tytułu zawarcia i obsługi polisy, zakład ubezpieczeń powinien uszanować jego decyzję. W końcu broker świadczy czynności w imieniu i na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej i przynajmniej teoretycznie nie powinien być związany żadną umową z zakładem ubezpieczeń. Dlaczego zatem zakład ubezpieczeń ma kwestionować wybór klienta? W takiej sytuacji broker, któremu wypowiedziano pełnomocnictwo, o ile czuje się pokrzywdzony, powinien dochodzić swoich praw właśnie u klienta (a nie w zakładzie ubezpieczeń). Należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń, nawet jeśli w najwyższym stopniu szanuje i brokerów, i decyzje swoich klientów dotyczące zmiany pełnomocnictwa brokerskiego, nie może ponosić ich konsekwencji finansowych. Dwukrotna wypłata prowizji z tytułu tej samej umowy, podraża o 100% koszty akwizycji, co ma kolosalne znaczenie dla rentowności kontraktu.

Prowizja jest zwykle wypłacana od składki zaksięgowanej na koncie zakładu ubezpieczeń. Teoretycznie broker powinien zatem zwrócić kurtaż (lub jego część) w każdej sytuacji, w której następuje wyksięgowanie tejże składki, polisa zostanie zerwana lub nieopłacona jest jej rata (a kurtaż został opłacony "z góry"). Moim zdaniem, broker ma natomiast prawo odmówić zwrotu kurtażu, o ile zakład ubezpieczeń zdecydował się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z powodów, na które broker nie miał wpływu.

Kurtaż powinien zostać także częściowo zwrócony w sytuacji, w której ubezpieczający zdecydował się na wypowiedzenie pełnomocnictwa i współpracę z innym brokerem w trakcie trwania okresu ubezpieczenia (a kolejny broker rości sobie prawo do prowizji z tytułu obsługi tegoż kontraktu).

Agnieszka Żołędziowska

Not. AS

Opinie innych uczestników rynku dotyczące wynagradzania brokerów zamieścimy w kolejnych numerach "Dziennika Ubezpieczeniowego".

Redakcja

Aktualności
Raport o stanie rynku brokerskiego w 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem KNF

raport

Raport roczny PIU

Zapraszamy do zapoznania się z raportem PIU

raport

Szkolenie on-line

Serdecznie zapraszamy do udziału  w szkoleniu "Odpowiedzialność cywilnoprawna zarządcy drogi. Likwidacja szkody w ramach  ubezpieczenia AC. Świadczenia ze szkód osobowych." organizowanym przez Stowarzyszenie  w systemie on-line w dniu 25 listopada 2014 roku w godz. 11.00 – 15.00

 

Szczegóły dot. szkolenia... 


Zarejestruj się w bazie uczestników szkolenia...

 

Ochrona ubezpieczeniowa uczestników procesu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Finansów

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Dokument wejdzie w życie 18 listopada 2014 r.

Rozporządzenie

Szkolenia Stowarzyszenia

W szkoleniu "Ochrona ubezpieczeniowa uczestników procesu budowlanego" wzięło udział 57 brokerów.

Prowadząca

Czytaj dalej...
Nasze wydawnictwa
Wydawnictwa Stowarzyszenia dostępne w sprzedaży

Książki "Rynek ubezpieczeniowy - nadregulacja czy niedoregulowanie",  "Ryzyko ubezpieczeniowe" oraz "Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej" są dostępne w sprzedaży wysyłkowej.

Czytaj dalej...
Najbliższe szkolenia
Termin rozpoczęcia: 2014-11-25

Odpowiedzialność cywilnoprawna zarządcy drogi. Likwidacja szkody w ramach ubezpieczenia AC. Świadczenia ze szkód osobowych.

Szkolenie w systemie on-line.

Szczegóły dot. szkolenia...

Zarejestruj się w bazie uczestników szkolenia...

 


Termin rozpoczęcia: 2015-02-11

Warsztat IMP: Metody efektywnego zarządzania ludźmi i budowania relacji

Szczegóły i zapisy: http://insurancemeetingpoint.com/warsztat/2015_zarzadzanie.html

 


Termin rozpoczęcia: 2015-02-18

Warsztat IMP: Strategie sukcesu w budowaniu relacji z klientem biznesowym

Szczegóły i zapisy: http://insurancemeetingpoint.com/warsztat/2015_relacje_z_klientem.html


Polecane artykuły
Gazeta Ubezpieczeniowa - 30 wrzesień 2014 r. - Rozporządzenie dotyczące dokumentów dla przyszłych brokerów
Newseria - 11 sierpień 2014 r. - Alexander Konopka - Deregulacja zawodów
Gazeta Ubezpieczeniowa - 4 sierpień 2014r. - Uwagi do rozporządzenia "brokerskiego"
Gazeta Ubezpieczeniowa - 11 lipiec 2014 r. - Wytyczne likwidacyjne bez większych niespodzianek
Dziennik Ubezpieczeniowy nr 3485- 7 maja 2014 r.- Deregulacja brokera: z dużej chmury mały deszcz